Techniczne

1. Szkolenie teoretyczne

(załącznik)

2. Zakres szkolenia praktycznego

(załącznik)

3. Warunki zaliczenia kursu

 • Zaliczenie egzaminów teoretycznych: połówkowych/OT, przedprzejściowych i wewnętrznych.
 • Udział w min. trzech wycieczkach szkoleniowych.
 • Udział w szkoleniu praktycznym z I pomocy.
 • Obecność na min. 10 dniach na wyjazdach szkoleniowych.
 • Obecność i zaliczenie min. 10 dni Przejścia.
 • Zaliczenie Manewrów na Przejściu.

Egzaminy teoretyczne mogą odbywać się w postaci pisemnej lub ustnej.

Dzień szkoleniowy to dzień na wyjeździe, w trakcie którego każdy obecny na wyjeździe kursant ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez min. 6 godzin. Dopuszcza się połączenie skrajnych dni wyjazdu (przyjazd lub wyjazd, zakupy itp.) w jeden pełny dzień szkoleniowy.

4. Warunki wznowienia kursu

Kursanci, którzy nie ukończyli kursu, mogą go kontynuować w kolejnym roku. Warunki kontynuacji są następujące:

 • Egzaminy połówkowe/OT: należy zdać tylko te egzaminy, których się nie zaliczyło.
 • Egzaminy przedprzejściowe: należy zdać ponownie wszystkie egzaminy.
 • Wycieczki szkoleniowe: w przypadku uczestnictwa w 3 i więcej wycieczkach szkoleniowych wymagane jest uczestnictwo w min. jednej wycieczce. Jeżeli uczestniczyło się w mniejszej ilości należy wziąć ponownie udział w min. 2 wycieczkach.
 • Szkolenie praktycznie z I pomocy: raz zaliczonego szkolenia nie trzeba powtarzać.
 • NMnO: w przypadku uczestnictwa w Darżlubie lub Manewrach nie trzeba ponownie brać udziału.
 • Wyjazdy szkoleniowe: W przypadku zaliczenia 10 dni na wyjazdach należy zaliczyć ponownie min. 5 dni wyjazdowych. W przypadku zaliczenia mniejszej ilości dni w poprzednim roku należy ponownie pojechać na min. 10 dni.
 • Przejście: raz zaliczonego przejścia nie trzeba powtarzać. W przypadku zaliczenia mniej niż 10 dni w poprzednim roku, trzeba ponownie wyrobić minimum 10 dni.
 • Manewry: w przypadku zaliczenia przejścia, a niezaliczenia Manewrów można pojechać na Manewry w kolejnym roku lub w innym terminie ustalonym z kierownictwem kursu.
 • Egzaminy wewnętrzne: w razie niezaliczenia wszystkich egzaminów należy powtórzyć tylko niezaliczone.
 • Płatność: w znowienie kursu jest bezpłatne, pod warunkiem wcześniejszego, pełnego opłacenia kosztów materiałów kursowych. W przypadku opłacenia części należy dopłacić brakującą kwotę.

Uwaga: W przypadku wybitnych umiejętności lub ich wyraźnego braku u poszczególnych kursantów, Kierownictwo kursu w porozumieniu z Komisją Szkoleniową ma prawo do indywidualnego zmodyfikowania warunków jego zaliczenia i kontynuacji.

5. Zestawienie egzaminów teoretycznych.

Egzaminy połówkowe / OT:

 • Historia turystyki
 • Pierwsza pomoc
 • Metodyka
 • Finanse
 • Region Gdański
 • Ochrona przyrody
 • Architektura murowana
 • Beskidy Wschodnie
 • Beskidy Zachodnie
 • Tatry
 • Sudety

Egzaminy przedprzejściowe oraz egzaminy wewnętrzne

 • Topografia
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Przyroda
 • Geologia
 • Historia
 • Etnografia
 • Architektura drewniana
 • Ikona
 • Kościół wschodni

Przedmioty wyróżnione wynikają z obecnego Rozporządzenia.

Regulamin kursu przewodników górskich
organizowanego przez Oddział Studencki PTTK w Gdańsku,
realizowanego
przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku


§1. Informacje ogólne.

1.1. Organizatorem Kursu Przewodnickiego, zwanego dalej „Kursem”, jest Oddział Studencki Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Gdańsku, zwany dalej „OS PTTK”.

1.2. Realizatorem Kursu jest Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, zwane dalej „SKPT”.

1.3. OS PTTK posiada stałe upoważnienie do prowadzenia podstawowego szkolenia na przewodnika turystycznego górskiego na obszar Beskidów i jest wpisany do Rejestru Organizatorów Szkoleń pod numerem 18 na mocy decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr DT-DJ.5224.28.11 z dnia 9.06.2011 r.

1.4. Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach Kursu stanowią realizację programu szkolenia na przewodników górskich beskidzkich określonego w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. Ust. 2014 poz. 868), zwanym dalej Rozporządzeniem.

§2. Zapisy i warunki uczestnictwa

2.1. Zapisy odbywają się na pierwszych wykładach kursowych do czasu II wycieczki szkoleniowej.

2.2. Warunkiem wpisania na listę uczestników Kursu jest wpłata co najmniej połowy opłaty za materiały kursowe.

2.3. Wysokość opłaty za materiały kursowe jest aktualizowana każdego roku i określana każdorazowo przez Zarząd SKPT.

2.4. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby z uprawnieniami programowymi PTTK.

2.5. Warunki uczestnictwa w Kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • terminowe wniesienie opłaty za materiały kursowe.

2.6. Nie wpłacenie opłaty za materiały kursowe w wyznaczonym terminie może być przyczyną skreślenia z listy uczestników z Kursu.

2.7. Uczestnicy Kursu sami ponoszą koszty wyjazdów.

§3. Struktura i przebieg Kursu

3.1. Kurs trwa 3 semestry i jest podzielony na dwie części: ogólną i szczegółową.

3.2. W ramach Kursu prowadzone są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.

3.3. Szczegółowy wykaz wszystkich zajęć szkoleniowych określa program Kursu.

3.4. W programie Kursu wyszczególnione są zajęcia, których odbycie i zaliczenie jest niezbędne do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na przewodników górskich beskidzkich oraz na pozostałe uprawnienia.

3.5. Program jest przedstawiany uczestnikom przed zapisem na Kurs i rozpoczęciem szkolenia, programy poszczególnych części Kursu przed rozpoczęciem tych części, zaś szczegółowe programy imprez Kursu - przed tymi imprezami.

3.6. Realizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu. O zmianach uczestnicy będą niezwłocznie poinformowani.

3.7. W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne (wycieczki, warsztaty, ćwiczenia). W trakcie wycieczek terenowych mogą być także prowadzone zajęcia teoretyczne w formie wykładów i zajęć prezentowanych przez kursantów.

3.8. Potwierdzenie udziału w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych odbywa się poprzez złożenie podpisu na liście obecności. W przypadku, gdy uczestnik Kursu opuści więcej niż 15% zajęć liczonych dla każdego semestru, Kierownictwo Kursu może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczestników Kursu.

3.9. Warunki zaliczania Kursu znajdują się w programie Kursu. Kadra instruktorów po konsultacji z Kierownictwem Kursu podaje przed wyjazdem do wiadomości uczestników Kursu szczegółowe warunki zaliczenia danej wycieczki, a o fakcie zaliczenia wycieczki informują instruktorzy po jej odbyciu. W szczególnych przypadkach zaliczenie wycieczki przez instruktora może być po konsultacji z Kierownictwem Kursu.

3.10. Ogłoszenia dotyczące Kursu podawane są na wykładach, wycieczkach oraz w miarę możliwości za pośrednictwem Internetu.

3.11. Zakres przygotowań do zajęć praktycznych Kursu określa program Kursu.

3.12. SKPT zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia na Kurs osób niespełniających warunków określonych niniejszym regulaminem oraz usunięcia z Kursu osób, które naruszyły obowiązujący regulamin i program Kursu, jak również nie dopuszczenia do kolejnych etapów szkolenia osób, które nie odbyły lub nie zaliczyły obowiązkowego punktu szkolenia.

§4. Przerwanie i wznowienie Kursu

4.1. Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku decyzji:

 • uczestnika Kursu,
 • kadry instruktorów wycieczek i egzaminatorów w wypadku niespełnienia wymogów zaliczających wycieczkę określonych przed wyjazdem (informacja przekazywana w formie pisemnej).
 • Kierownictwa Kursu (informacja przekazywana w formie pisemnej).

4.2. Od decyzji kadry instruktorów i egzaminatorów, przysługuje prawo odwołania się do Kierownictwa Kursu, zaś od decyzji Kierownictwa Kursu, do Zarządu SKPT w ciągu 7 dni od daty poinformowania o decyzji. Kierownictwo Kursu i Zarząd podejmują decyzję w możliwie niezwłocznym terminie.

4.3. W przypadku przerwania szkolenia istnieje możliwość kontynuowania Kursu w następnych edycjach. Warunki kontynuacji są jasno określone i znajdują się w programie Kursu.

§5. Uprawnienia

5.1. Po odbyciu i zaliczeniu zajęć wyszczególnionych w programie kursu jako należących do programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które uprawnia do złożenia egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Śląskiego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do uzyskania uprawnień przewodnika górskiego III klasy na obszar Beskidów.

5.2. Zaliczenie I części Kursu oznacza uzyskanie uprawnień Organizatora Turystyki PTTK.

5.3. Zaliczenie egzaminów wewnętrznych z jednej z grup górskich pozwala na uzyskanie uprawnień i tytułu Przewodnika Studenckiego i otrzymanie trójkątnej Blachy SKPT.

5.4. Szczegółowe warunki uzyskania uprawnień i tytułu Przewodnika Studenckiego są opisane w Regulaminie Blachy i Kapituły SKPT.

§6. Kierownictwo Kursu

6.1. Kierownictwo Kursu to grupa osób zajmujących się organizacją i prowadzeniem Kursu. W jej ramach występuje Kierownik Kursu jako osoba odpowiedzialna za całość Kursu.

6.2. Do obowiązków Kierownictwa należy:

 • organizacja zajęć kursowych, tzn. wycieczek, wykładów, warsztatów, ćwiczeń i egzaminów,
 • ustalanie zakresów tematycznych wykładów i egzaminów oraz szkolenia praktycznego według programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu,
 • rejestrowanie i ocena postępów uczestników Kursu, wyników egzaminów i innych elementów składających się na całokształt Kursu,
 • prowadzenie dokumentacji szkolenia i kontakt z Urzędami Marszałkowskimi.

§7. Pozostałe postanowienia

7.1. Ostateczna interpretacja regulaminu i programu szkolenia należy do Kierownictwa Kursu, Zarządu SKPT i Zarządu OS PTTK.

7.2. W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

7.3. OS PTTK nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym za opłatę za materiały kursowe nie będą wystawiane faktury i rachunki. Potwierdzenie wpłaty opłaty za materiały kursowe odbywa się na druku KP.

7.4. Zapisanie się na Kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie i programie kursu.

Informujemy, że wyniki opublikowane na stronie są wynikami ostatecznymi.

Ponadto życzymy Wesołych Świąt.

ekipa organizacyjna XLIV NMnO "Manewry SKPT"

 

Wszyscy pewnie odetchnęli już po XLIV Manewrach. Lampiony pozbierane i suszą się w zaprzyjaźnionej piwnicy w oczekiwaniu na Darżlub 2018. Tymczasem jeszcze jeden miły Manewrowy akcent - podziękowania od Pani Kierownik Głównej dla organizatorów i uczestników:
 
Baaaaardzo dziękuję za fantastyczne XLIV Nocne Marsze na Orientację Manewry SKPT 2018!

Panu dyr.Henrykowi Miotk dziękuję za wynajęcie Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim.

Naszej fantastycznej ekipie zawodowców:

Tomkowi Bielińskiemu dziękuję za ogarnięcie wszystkich spraw IT.

Oli Grześkowiak za prowadzenie zapisów, pilnowanie płatności, organizację sklepiku i.....awansem za rozliczenie Manewrów :)

Eli Pawelczyk dziękuję za rolę Kierownika Bazy, p.o.über Kierownika podczas zamknięcia imprezy, a także za zorganizowanie ekipy bazowej i zarządzanie bazą z zegarmistrzowską precyzją! 

Tejże ekipie: Magdzie Chmarze, Hani Liberek, Asi Grabarczyk, Pauli Reczek, Łukaszowi, Asi Cichowskiej, Marcie Jedlikowskiej, Anicie Czerwionce-Bielińskiej, Iwonie Czerwionce, Dominikowi Czerwionce, Natalii Machulskiej, Piotrowi Kowalskiemu, Mai Milczarek, Karinie Miernik, Ani Pawelczyk, Paulinie Błudzień, za wyczerpującą, trwającą całą dobę pracę w bazie.

Anitce Czerwionce-Bielińskiej dziękuję za pracę Kierownika Sponsoringu i wiele innych ról.

Dorocie Grześkowiak i Irkowi Myszce za pełnienie roli Kierowników Tras. Organizowanie map i kierowanie pracami budowniczych.

Dziękuję budowniczym, bez których ciężkiej pracy Manewry nie odbyłyby się:

W kolejności alfabetycznej:
Dorocie Grześkowiak
, z którą, jak z nikim jeszcze w życiu, współpracowało mi się tak zgodnie i bezkonfliktowo przy budowie tras przygodowych ;). Przy okazji, Oli Grześkowiak za zwijanie i pakowanie w butelki listów rozbitków; Tomaszowi Ratkowskiemu, za budowę peryskopu! i Irkowi Myszce za dostarczenie butelek po piwie, firmie Waytech za elementy wykonane ze sklejki.
Asi Machulskiej i Krzyśkowi Machulskiemu,
Lucynce Milczarek,
Irkowi Myszce,
Krzysiowi Nowakowi,
Kasi Russek,
Karolowi Sękowi
za pracę przy budowie tras, tworzeniu map oraz obsłudze swoich zawodników na starcie, bezsenną noc spędzoną na sprawdzaniu kart startowych i inne prace okołotrasowe. Byliście, jak zawsze wspaniali!!!

"Kompanii Wschodnioindyjskiej" za wprowadzenie elementu grozy, realizmu, wyrozumiałość oraz wykrycie pasażera na gapę, którego pewna piracka drużyna próbowała przemycić pod pokładem ;)
A Krzyśkowi Machulskiemu dziękuję za wsparcie i pomoc przy uwalnianiu piratów z rąk "Kompanii Wschodnioindyjskej" :)

Szymonowi Kałużyńskiemu z ekipą ogniskową: Bartek Pszczoliński, Rafał Jendrzejewski, Anna Andrzejewska, Janusz Chabowski oraz Berenice Taczała z drugą ekipą: Rita i Zdzisław Pluta, Karolina i Paweł Linda, Andrzej Plautenberg, za całkowite zajęcie się sprawami ogniskowymi i stworzenie cieplutkiej atmosfery w środku lasu w mroźną marcową noc :)

Berenice i Piotrowi Taczałom oraz Asi Machulskiej dziękuję za przepiękną, zabawną i wyjątkową oprawę graficzną Manewrów.
Pawłowi Ćwidakowi dziękuję za działalność niewidzialnej ręki promującej imprezę.

Jestem wdzięczna współpracującym z nami firmom:

Krzysztofowi Kochanowiczowi z Trójmiasto.pl za pamięć i wprowadzenie imprezy do kalendarza portalu.

Drukarni Akwilon za ekspresową i, jak zawsze, niezawodną współpracę przy wydrukach.

Yellow Catering za pyszne żarełko w bazie i na ogniskach, a szczególnie za genialną zupę soczewicową!
P&J SPORT za wydruk koszulek i worków z logo Manewrów.

Firmom: Robert's Outdoor Equipment, Tuttu Gdańsk, Eko-Zioła, Sklep Podróżnika, Waytech za ufundowanie nagród dla zawodników.


Wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, dzielne pokonywanie tras i wykonywanie zadań.
Gratuluję zwycięzcom i zgarniaczom nagród!
Rezerwujcie weekend na NMnO Darżlub 1-2 grudniu 2018!

Dziękuję, Magdalena Ratkowska
über Kierownik XLIV NMnO Manewrów SKPT

Pani Kierownik, to nie wszystko... Ekipa Organizacyjna w imieniu swoim i zapewne także uczestników, chce podziękować Tobie za całą pracę, którą włożyłaś, poświęcony czas (wszystkie nieprzespane noce) cierpliwość w pisaniu podań... i wiele innych kierowniczych obowiązków, które składają się na całość imprezy.

Opublikowaliśmy mapę wzorcową. Na ostatnie uwagi do wyników czekamy do środy (28 marca br.) do północy. Po tym terminie opublikujemy wyniki końcowe.