...::: XL Nocne Marsze na Orientację "Darżlub" - 05/06 grudnia 2015 :::...
 • Organizator:
Blacha


Blacha
Polecamy imprezy

Manewry

Z Kompasem

Z Kompasem

Regulamin XL Nocnych Marszy na Orientację "Darżlub"

UWAGA! Kolorem czerwonym wyróżniono istotnie zmiany w stosunku do regulaminu turystycznych imprez na orientację PTTK.


I. Wstęp


1. XL Nocne Marsze na Orientację "Darżlub", zwane dalej Imprezą, są odmianą Turystycznej Imprezy na Orientację (InO) organizowanej przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem. Zadaniem uczestnika lub zespołu (maksymalnie 3-osobowego*) jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej przez Organizatora mapy.

* nie dotyczy trasy Mało Trudnej


II. Punkty Kontrolne


1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, oznaczony logiem lub napisem SKPT, z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Każdy lampion powinien być oznaczony na białym polu dwu- lub trzy znakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.), z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Dopuszcza się dodatkowy rodzaj punktów kontrolnych, w postaci stałych obiektów terenowych nie oznaczonych lampionami i nie posiadających osobnych przyrządów do potwierdzania tych punktów. Są nimi terenowe obiekty oznakowane: słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, transformator, tabliczka, budka dla ptaków, oznakowany paśnik itp.

4. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny, w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.

5. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy (50m dla map 1:25000), to zespół nie ma obowiązku jego odszukania.

6. Punkt kontrolny na linii obowiązkowego przejścia (LOP) nie może być oddalony od osi tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.

7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM). Na punktach kontrolnych mogą pojawić się dodatkowe zadania, których rozwiązanie regulowane jest odrębnymi zasadami zdefiniowanymi indywidualnie dla danej trasy.

8. Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym (PK) jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest:

 1. niewielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy),
 2. podobną formę terenu,
 3. specyfikę mapy,
oddaje w przybliżeniu położenie właściwego punktu kontrolnego (PK).

9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy (125 m dla map 1:25000).

10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.

11. Organizator może (na każdej trasie) ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.

12. W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty spełniające warunki PS w obszarze przez nią ograniczonym traktowane są jako PS.

13. Punktem stowarzyszonym do stałego obiektu terenowego może być tylko inny obiekt o cechach identycznych jak podane przez organizatora i spełniający pozostałe kryteria PS. Wszelkie inne obiekty nieposiadające cech wskazanych w opisie punktu będą traktowane jako punkty mylne niezależnie od odległości od PK. Przykładowo: potwierdzenie drogowskazu gdy punktem ma być treść reklamy, potwierdzenie słupka gdy punktem ma być ambona będą traktowane jako PM nawet gdy obiekty są bardzo blisko siebie.

14. Potwierdzenie lampionu oznaczonego logiem innego organizatora będzie traktowane jako PM niezależnie od jego lokalizacji.


III. Długość i czas przebycia trasy

1. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem:

 1. długości trasy,
 2. specyfiki terenu,
 3. stopnia zaawansowania uczestników,
 4. liczby punktów kontrolnych na trasie.

2. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.

3. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu.

4. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.

5. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

6. Długość trasy obliczona jest w linii prostej między punktami, uwzględniając przeszkody niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, zabudowania, poligony, etc.


IV. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej


1. Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej - za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie - podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

2. W przypadku innego przyrządu do potwierdzania PK z lampionem (pieczątka, perforator itp.) potwierdzenie następuje poprzez opieczętowanie, przebicie perforatorem, itp. odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym trwałym przyborem do pisania podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

3. Potwierdzanie PK nieoznaczonych lampionami (rozdz. II, p.3) odbywa się poprzez spisanie własnym trwałym przyborem do pisania w odpowiednim polu karty startowej wszystkich widocznych na nim oznaczeń (numerów, symboli, napisów) oraz podanego na mapie numeru PK, o ile Organizator nie zastrzegł inaczej;

4. W przypadku PK nieoznaczonych lampionami (rozdz. II, p.3) brak któregokolwiek z wymaganych elementów opisu PK (np. oznaczenia ze ścianek słupka) traktowane będzie jako BPK (brak punktu kontrolnego), zaś błąd w którymkolwiek elemencie jako PM (punkt mylny).

5. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.

6. Zespół ma prawo do nieograniczonej liczby poprawień pierwotnie potwierdzonego PK:

 1. za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych,
 2. po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawień,
 3. poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejnym polu karty startowej - niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń.

7. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) dodając numer PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).

8. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym z lampionem braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym trwałym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).

9. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK jak opisane w rozdz. IV, p. 7 i 8 traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).

10. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.

11. Organizator ma obowiązek podać liczbę punktów kontrolnych (PK) do potwierdzenia na linii obowiązkowego przejścia (LOP). Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach linii obowiązkowego przejścia jest dowolna.

12. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.

13. Za trwały środek piszący uznaje się: długopis, cienkopis, żelpen, marker. Wpisy wykonane pozostałymi środkami piszącymi będą traktowane jako BPK.


V. Punktacja (nie dotyczy tras typu scorelauf)


1. W nocnych imprezach na orientację SKPT zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.

2. Punkty karne uzyskuje się za:

brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK  90 pkt
brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora, w tym PK z linii obowiązkowego przejścia (LOP)  60 pkt
potwierdzenie punktu mylnego PM  30 pkt
zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę)  30 pkt
pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego  30 pkt
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK)  25 pkt
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, a także PS do całej linii obowiązkowego przejścia (LOP)  15 pkt
brak potwierdzenia wykonanego zadania, nie wykonanie zadania lub zadanie nie wykonane poprawnie  10 pkt
brak podanego na mapie opisu lub zły opis punktu kontrolnego  10 pkt
każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS)  10 pkt
każdą pełną minutę limitu spóźnień    1 pkt
każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień  10 pkt


VI. Punktacja dla tras typu scorelauf


1. W nocnych imprezach na orientację SKPT na trasach typu scorelauf zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyska największą liczbę punktów wagowych.

2. Punkty wagowe przyznawane są za potwierdzenie punktów kontrolnych lub punktów do nich stowarzyszonych według następującej zasady: pierwsza cyfra oznaczenia punktu kontrolnego na mapie stanowi wagę punktu, np.: za potwierdzenie punktu o numerze 57 uczestnik dostaje 5 punktów wagowych.

3. Wagi punktów mogą wynosić od 3 do 9 zależnie od poziomu trudności oraz odległości punktu od startu i innych punktów.

4. Przyznane punkty wagowe można stracić zgodnie z zasadami opisanymi w poniższej tabeli:

potwierdzenie punktu mylnego PM  2 pkt
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK)  1 pkt
brak podanego na mapie opisu lub zły opis punktu kontrolnego  0,5 pkt
każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS)  0,5 pkt
każdą pełną minutę limitu spóźnień  0,1 pkt
każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień  1 pkt


VII. Warunki ukończenia imprezy


1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:

 1. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
 2. oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń,
 3. potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS).

2. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy zespół w momencie napotkania Sędziego jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia zespołu.

3. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a sędzia główny zdyskwalifikować dany zespół.

4. Zespół może otrzymać ostrzeżenie za pokonywanie trasy wraz z innym zespołem z tej samej trasy. Ostrzeżenie polega na wpisaniu przez Sędziego w karcie startowej zespołu minuty startowej zespołu pokonującego wspólnie trasę.

5. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na Imprezie za:

 1. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
 2. używanie niedozwolonego środka transportu,
 3. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
 4. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
 5. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK,
 6. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
 7. używanie na trasach pieszych urządzeń elektronicznych służących do określania położenia w terenie lub pomiaru parametrów ruchu takich jak dystans, prędkość (tempo), w tym urządzeń nawigacji satelitarnej, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po Imprezie,
 8. używanie na trasach rowerowych urządzeń nawigacji satelitarnej, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po Imprezie (dla rowerzystów dopuszcza się wszelkiego rodzaju liczniki, których jedyną funkcją jest pomiar prędkości i przejechanego dystansu, nawet jeśli korzystają z nawigacji satelitarnej),
 9. używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora,
 10. rozdzielanie się członków zespołu na trasie na odległość większą niż umożliwiająca swobodny kontakt głosowy,
 11. wspólne pokonywanie trasy w wyraźnej współpracy z innym zespołem lub celowo i długotrwale idąc w ślad za innym zespołem,
 12. oddanie karty startowej w więcej niż jednym kawałku.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Wszystkich uczestników którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.

2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem jego zespołu.

3. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia mogą startować i uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia musi w momencie przed startem okazać pisemną zgodę od obojga opiekunów prawnych zgodną ze wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

5. Uwagi i odwołania zespół może złożyć najpóźniej do momentu określonego przez Organizatora, podanego w dniu Imprezy. Po tym terminie nie będą one rozpatrywane. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez zespół zgłaszający. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

7. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.


Patronat Medialny
Sponsorzy GłówniSponsorzy


Profesjonalne Śpiwory Puchowe...::: XL Nocne Marsze na Orientację "Darżlub" - 05/06 grudnia 2015 :::...
© by SKPT Gdańsk 2015