Regulamin kursu przewodników górskich
organizowanego przez Oddział Studencki PTTK w Gdańsku,
realizowanego
przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku


§1. Informacje ogólne.

1.1. Organizatorem Kursu Przewodnickiego, zwanego dalej „Kursem”, jest Oddział Studencki
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Gdańsku, zwany dalej „OS PTTK”.

1.2. Realizatorem Kursu jest Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, zwane
dalej „SKPT”.

1.3. OS PTTK posiada stałe upoważnienie do prowadzenia podstawowego szkolenia na
przewodnika turystycznego górskiego na obszar Beskidów i jest wpisany do Rejestru
Organizatorów Szkoleń pod numerem 18 na mocy decyzji Marszałka Województwa
Pomorskiego nr DT-DJ.5224.28.11 z dnia 9.06.2011 r.

1.4. Wszystkie zajęcia odbywające się w ramach Kursu stanowią realizację programu szkolenia na
przewodników górskich beskidzkich określonego w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. Ust.
2014 poz. 868), zwanym dalej Rozporządzeniem.

§2. Zapisy i warunki uczestnictwa

2.1. Zapisy odbywają się na pierwszych wykładach kursowych do czasu II wycieczki szkoleniowej.

2.2. Warunkiem wpisania na listę uczestników Kursu jest wpłata co najmniej połowy opłaty za
Kurs.

2.3. Wysokość wpisowego określa każdorazowo Zarząd SKPT.

2.4. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby z uprawnieniami programowymi PTTK.

2.5. Warunki uczestnictwa w Kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • terminowe opłacenie wpisowego.

2.6. Nie wpłacenie wpisowego w wyznaczonym terminie może być przyczyną skreślenia z listy
uczestników z Kursu.

2.7. Uczestnicy Kursu sami ponoszą koszty wyjazdów.

§3. Struktura i przebieg Kursu

3.1. Kurs trwa 1 rok i jest podzielony na dwie części: ogólną i szczegółową.

3.2. W ramach Kursu prowadzone są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.

3.3. Szczegółowy wykaz wszystkich zajęć szkoleniowych określa program Kursu.

3.4. W programie Kursu wyszczególnione są zajęcia, których odbycie i zaliczenie jest niezbędne do
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na przewodników górskich beskidzkich oraz
na pozostałe uprawnienia.

3.5. Program jest przedstawiany uczestnikom przed zapisem na Kurs i rozpoczęciem szkolenia,
programy poszczególnych części Kursu przed rozpoczęciem tych części, zaś szczegółowe
programy imprez Kursu - przed tymi imprezami.

3.6. Realizator Kursu zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu. O zmianach uczestnicy
będą niezwłocznie poinformowani.

3.7. W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne
(wycieczki, warsztaty, ćwiczenia). W trakcie wycieczek terenowych mogą być także
prowadzone zajęcia teoretyczne w formie wykładów i zajęć prezentowanych przez kursantów.

3.8. Potwierdzenie udziału w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych odbywa się poprzez
złożenie podpisu na liście obecności. W przypadku, gdy uczestnik Kursu opuści więcej niż 15%
zajęć liczonych dla każdego semestru, Kierownictwo Kursu może podjąć decyzję o skreśleniu z
listy uczestników Kursu.

3.9. Warunki zaliczania Kursu znajdują się w programie Kursu. Kadra instruktorów po konsultacji z
Kierownictwem Kursu podaje przed wyjazdem do wiadomości uczestników Kursu szczegółowe
warunki zaliczenia danej wycieczki, a o fakcie zaliczenia wycieczki informują instruktorzy po
jej odbyciu. W szczególnych przypadkach zaliczenie wycieczki przez instruktora może być po
konsultacji z Kierownictwem Kursu.

3.10. Ogłoszenia dotyczące Kursu podawane są na wykładach, wycieczkach oraz w miarę
możliwości za pośrednictwem internetu.

3.11. Zakres przygotowań do zajęć praktycznych Kursu określa program Kursu.

3.12. SKPT zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia na Kurs osób niespełniających warunków
określonych niniejszym regulaminem oraz usunięcia z Kursu osób, które naruszyły
obowiązujący regulamin i program Kursu, jak również nie dopuszczenia do kolejnych etapów
szkolenia osób, które nie odbyły lub nie zaliczyły obowiązkowego punktu szkolenia.

§4. Przerwanie i wznowienie Kursu

4.1. Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku decyzji:

  • uczestnika Kursu,
  • kadry instruktorów wycieczek i egzaminatorów w wypadku niespełnienia wymogów
  • zaliczających wycieczkę określonych przed wyjazdem (informacja przekazywana w formie
    pisemnej).
  • Kierownictwa Kursu (informacja przekazywana w formie pisemnej).

4.2. Od decyzji kadry instruktorów i egzaminatorów, przysługuje prawo odwołania się do
KierownictwaKursu, zaś od decyzji Kierownictwa Kursu, do Zarządu SKPT w ciągu 7 dni od
daty poinformowania o decyzji. Kierownictwo Kursu i Zarząd podejmują decyzję w możliwie
niezwłocznym terminie.

4.3. W przypadku przerwania szkolenia istnieje możliwość kontynuowania Kursu w następnych
edycjach. Warunki kontynuacji są jasno określone i znajdują się w programie Kursu.

§5. Uprawnienia

5.1. Po odbyciu i zaliczeniu zajęć wyszczególnionych w programie kursu jako należących do
programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu kursant otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu kursu, które uprawnia do złożenia egzaminu państwowego przed komisją
powoływaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa
Podkarpackiego lub Marszałka Województwa Śląskiego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
egzaminu jest podstawą do uzyskania uprawnień przewodnika górskiego III klasy na obszar
Beskidów.

5.2. Zaliczenie I części Kursu oznacza uzyskanie uprawnień Organizatora Turystyki PTTK.

5.3. Zaliczenie egzaminów wewnętrznych z jednej z grup górskich pozwala na uzyskanie
uprawnień i tytułu Przewodnika Studenckiego i otrzymanie trójkątnej Blachy SKPT.

5.4. Szczegółowe warunki uzyskania uprawnień i tytułu Przewodnika Studenckiego są opisane w
Regulaminie Blachy i Kapituły SKPT.

§6. Kierownictwo Kursu

6.1. Kierownictwo Kursu to grupa osób zajmujących się organizacją i prowadzeniem Kursu. W jej
ramach występuje Kierownik Kursu jako osoba odpowiedzialna za całość Kursu.

6.2. Do obowiązków Kierownictwa należy:

6.3. organizacja zajęć kursowych, tzn. wycieczek, wykładów, warsztatów, ćwiczeń i egzaminów,

6.4. ustalanie zakresów tematycznych wykładów i egzaminów oraz szkolenia praktycznego według
programu szkolenia określonego w Rozporządzeniu,

6.5. rejestrowanie i ocena postępów uczestników Kursu, wyników egzaminów i innych elementów
składających się na całokształt Kursu,

6.6. prowadzenie dokumentacji szkolenia i kontakt z Urzędami Marszałkowskimi.

§7. Pozostałe postanowienia

7.1. Ostateczna interpretacja regulaminu i programu szkolenia należy do Kierownictwa Kursu,
Zarządu SKPT i Zarządu OS PTTK.

7.2. W sprawach tu nieuregulowanych mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

7.3. OS PTTK nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym za wpisowe na Kurs nie
będą wystawiane faktury i rachunki. Potwierdzenie wpłaty wpisowego odbywa się na druku KP.

7.4. Zapisanie się na Kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w
regulaminie i programie kursu.