REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA
PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH W GDAŃSKU

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1. Studenckie Koło Przewodników Turystycznych, zwane dalej SKPT lub Kołem, jest fachowym organem Oddziału Studenckiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Gdańsku, zwanego dalej OS PTTK.

2. SKPT pełni na zlecenie OS PTTK funkcję oddziałowych komisji statutowych, zgodnie ze statutem PTTK, a to Komisji Turystyki Górskiej, Komisji Turystyki Pieszej, Komisji Turystyki Kolarskiej i Komisji Krajoznawczej.

3. SKPT współpracuje z innymi komisjami OS PTTK, władzami wyższymi PTTK a także innymi kołami przewodnickimi, klubami turystycznymi oraz organizacjami studenckimi.

4. SKPT opiera swoją działalność na inicjatywie i aktywności jego członków.

§2

SKPT zrzesza:

1) przewodników studenckich, przez których w niniejszym regulaminie rozumie się przodowników turystyki PTTK albo absolwentów kursu przewodnickiego prowadzonego przez SKPT - po zdanym egzaminie tzw. wewnętrznym,

2) Organizatorów Turystyki PTTK, którzy ukończyli odpowiedni kurs organizowany przez SKPT,

3) przewodników turystycznych posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, którzy swoją przynależność do PTTK udokumentują w kole poprzez złożenie deklaracji i opłacanie składki członka PTTK oraz składki SKPT,

4) przewodników - członków PTTK, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych posiadali uprawnienia przewodnickie nadane przez PTTK, a uprawnień tych nie potwierdzili jako uprawnienia państwowe w myśl ustawy o usługach turystycznych.

§3

1. SKPT posiada własną odznakę przewodnicką, tzw. trójkątną blachę SKPT oraz odznakę organizacyjną, tzw. okrągłą blachę SKPT.

2. Odznaka przewodnicka SKPT może być używana obok odznaki przewodnickiej właściwej dla danego rodzaju przewodnictwa.

3. SKPT używa ponadto znaku organizacyjnego PTTK, której wzór określa art. 5 statutu PTTK.

 

Rozdział II Cele i zadania SKPT

§4

Do zadań SKPT należy:

1) organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników oraz organizatorów turystyki PTTK,

2) stałe prowadzenie doszkalania wewnętrznego, w tym szkoleń na dodatkowe uprawnienia turystyczne,

3) prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów szkoleniowych,

4) prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla członków,

5) prowadzenie poradnictwa turystyczno – krajoznawczego,

6) zapewnienie kadry przewodnickiej i instruktorskiej na obozy, kursy i inne imprezy organizowane w środowisku studenckim,

7) współdziałanie z Zarządem OS PTTK, w zakresie przedłużania uprawnień przewodników, jako członków kadry programowej PTTK, w legitymacjach przewodnika turystycznego PTTK, a także w zakresie wystawiania i przedłużania ważności legitymacji Organizatora Turystyki PTTK,

8) współdziałanie z odpowiednią Komisją Turystyki Górskiej PTTK, w zakresie kwalifikowania na egzamin na przodownika turystyki górskiej PTTK oraz przedłużania uprawnień przodownickich,

9) działalność społeczna na rzecz regionu,

10) organizowanie klubowych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych i towarzyskich w kraju i za granicą,

11) udział członków SKPT w imprezach turystyczno - krajoznawczych, wycieczkach, obozach szkoleniowych oraz wyjazdach i wyprawach krajowych i zagranicznych.

§5

Celem SKPT jest:
1) propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa poprzez różne formy działalności, a w szczególności poprzez szkolenie kadr turystycznych w gdańskim środowisku studenckim,
2) propagowanie turystyki studenckiej w środowisku gdańskim,
3) popularyzacja wiedzy o przyrodzie, historii, dorobku kulturalnym kraju, regionu gdańskiego i regionów górskich,
4) upowszechnianie zasad kultury turystycznej i czynnego wypoczynku oraz zasad ochrony przyrody, krajobrazu, zabytków i wartości kulturowych kraju,
5) programowanie i koordynacja działalności przewodników.

 

Rozdział III Członkowie SKPT, ich prawa i obowiązki

§6

1. Członkiem SKPT może być student lub absolwent wyższej uczelni, należący do PTTK i spełniający warunki wymienione w §7 niniejszego regulaminu.

2. W indywidualnych przypadkach o członkostwie w SKPT decyduje Zarząd SKPT.

3. Członkowie SKPT dzielą się na następujące kategorie:
- członkowie organizatorzy,
- członkowie zwyczajni,
- członkowie seniorzy, w tym seniorzy zwyczajni i seniorzy organizatorzy,
- członkowie honorowi.

§7

1. Członkiem organizatorem SKPT może zostać przewodnik, przewodnik studencki lub organizator turystyki PTTK, który ukończył odpowiedni kurs organizowany przez SKPT, po okresie co najmniej trzymiesięcznej pracy w SKPT. O przyjęciu w poczet członków organizatorów decyduje Zarząd SKPT w formie uchwały przyjętej większością 2/3 głosów. Szczegółowe zasady przyznawania i wręczania okrągłych blach określone są w odpowiednim regulaminie uchwalonym przez Zarząd SKPT.

2. Członkiem zwyczajnym SKPT może zostać przewodnik lub przewodnik studencki, właściwie wypełniający obowiązki regulaminowe, po okresie półrocznej, aktywnej pracy w SKPT. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych SKPT decyduje Kapituła SKPT. Prawa, obowiązki i zasady działania Kapituły określa odrębny regulamin, uchwalony przez Walne Zebranie SKPT.

3. Członkiem seniorem zwyczajnym / członkiem seniorem organizatorem zostaje odpowiednio członek zwyczajny lub organizator, który zaprzestał czynnej działalności w SKPT. O przeniesieniu członka zwyczajnego do odpowiedniej kategorii członków seniorów decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek osoby zainteresowanej. Zarząd dokonuje okresowej weryfikacji członków zwyczajnych i organizatorów, podejmując stosowne uchwały w tej sprawie zgodnie z zasadami weryfikacji ustalonymi w odrębnym regulaminie.

4. Członkiem honorowym SKPT może zostać osoba szczególnie zasłużona dla turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności dla SKPT w Gdańsku. Godność członka honorowego SKPT nadawana jest w formie wspólnej uchwały Kapituły i Zarządu SKPT.

§8

1. Członkowie organizatorzy SKPT mają prawa wynikające z posiadanych uprawnień turystycznych oraz statutu PTTK, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w PTTK, a ponadto posiadają prawo do:
1) udziału w Walnych Zebraniach SKPT z prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, z ograniczeniami podanymi w § 13 pkt. 4, § 16 pkt. 6, § 21 pkt. 3, § 22 pkt. 3, § 24 pkt. 1 niniejszego regulaminu,
2) udziału we wszystkich formach działania SKPT,
3) korzystania z różnych form działania SKPT na zasadach zgodnych ze statutem PTTK i regulaminem.
4) pierwszeństwa w korzystaniu ze sprzętu PTTK,
5) korzystania z biblioteki i materiałów szkoleniowych SKPT i OS PTTK,
6) korzystania z urlopu okresowego tj. zwolnienia z działalności,
7) korzystania z innych form pomocy i opieki SKPT,
8) odwoływania się od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego zgodnie z § 22 pkt. 5 regulaminu oraz od uchwał Zarządu dotyczących indywidualnych spraw członka organizatora,
9) noszenia odznaki organizacyjnej tzw. okrągłej blachy SKPT według ustalonego wzoru,
10) uzyskania członkostwa zwyczajnego po spełnieniu warunków przewidzianych w §7 pkt. 2 regulaminu.

2. Członkowie zwyczajni mają wszystkie prawa członków organizatorów SKPT, a ponadto prawo do:
1) noszenia odznaki przewodnickiej, tzw. trójkątnej blachy SKPT według ustalonego wzoru,
2) pierwszeństwa przy kwalifikacji na imprezy SKPT oraz ogólnopolskie imprezy i wyjazdy kół przewodnickich,
3) zgłaszania do Zarządu SKPT lub Kapituły SKPT kandydatur na członków zwyczajnych.

3. Członkowie seniorzy zwyczajni i organizatorzy mają wszystkie prawa odpowiednio członków zwyczajnych lub organizatorów, z tym że:
1) nie przysługuje im ze strony SKPT dofinansowanie ich udziału w spotkaniach, imprezach i innych formach działalności,
2) mają prawo do ubiegania się o powtórne uzyskanie członkostwa odpowiednio zwyczajnego lub organizatorskiego po spełnieniu wymogu półrocznej ponownej aktywnej pracy w SKPT. Uchwałę w sprawie ponownego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub organizatorów podejmuje Zarząd SKPT na wniosek zainteresowanego członka seniora.

4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa wynikające z uprzedniego ich członkostwa w SKPT. Jeżeli godność członka honorowego SKPT została nadana osobie, która nie była wcześniej członkiem SKPT ma ona prawo do:
1) noszenia odznaki przewodnickiej tzw. trójkątnej blachy SKPT,
2) udziału w Walnych Zebraniach SKPT z głosem doradczym,
3) udziału we wszystkich formach działalności SKPT,
4) udziału w spotkaniach, imprezach organizowanych przez SKPT.

§9

1. Członkowie zwyczajni i członkowie organizatorzy SKPT mają obowiązek:
1) propagować turystykę kwalifikowaną oraz wiedzę krajoznawczą,
2) pracować aktywnie jako organizator turystyki i/lub przewodnik na rzecz środowiska studenckiego,
3) organizować i prowadzić studenckie obozy i grupy wędrowne a także pełnić na nich funkcje kadry programowej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
4) organizować i prowadzić wycieczki i inne imprezy turystyczne, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
5) organizować i prowadzić szkolenia i poradnictwo turystyczne, popularyzować wiedzę krajoznawczą, opracowywać materiały szkoleniowe i informacyjne oraz prowadzić inne formy działalności wynikające z zadań, programu i metod działania SKPT - zgodnie z powierzonymi funkcjami i zadaniami w ramach realizacji własnych zainteresowań,
6) podnosić systematycznie swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez SKPT oraz w drodze samokształcenia,
7) dbać o powierzony swojej opiece sprzęt oraz zwracać terminowo wypożyczony sprzęt, materiały szkoleniowe oraz literaturę z biblioteki SKPT,
8) rozliczać terminowo prowadzone lub organizowane przez siebie imprezy,
9) uczestniczyć w Walnym Zebraniu SKPT,
10) prowadzić całą swoją działalność rzetelnie,
11) składać na życzenie Zarządu SKPT sprawozdania z pracy przewodnickiej i innych form działalności w ustalonym terminie,
12) zadbać o wyszkolenie następcy na sprawowaną przez siebie funkcję w SKPT,
13) w przypadku niemożności wywiązania się z podjętych zobowiązań zgłosić to w odpowiednim terminie Zarządowi SKPT i zapewnić zastępcę o odpowiednich kwalifikacjach,
14) niezwłocznie zgłaszać Zarządowi SKPT zmiany adresu i przerwy w pracy w kole,
15) godnie reprezentować SKPT, popularyzować jego działalność oraz przysparzać nowych kandydatów do działalności w Kole i ubiegania się o jego członkostwo,
16) nosić odznakę SKPT na kołowych imprezach turystycznych,
17) współpracować z Zarządem oraz innymi osobami pełniącymi funkcje organizacyjne w SKPT,
18) postępować lojalnie i koleżeńsko wobec członków Koła i uczestników prowadzonych lub organizowanych imprez,
19) stosować się do uchwał, zarządzeń i poleceń władz SKPT oraz statutowych władz PTTK,
20) dbać o dobre imię PTTK i przewodnictwa,
21) spełniać inne obowiązki wynikające z przynależności do PTTK,
22) ściśle przestrzegać postanowień statutu PTTK i postanowień niniejszego regulaminu,
23) płacić roczną składkę klubową w terminie do 31 marca każdego roku, wysokość składki ustala corocznie Zarząd SKPT po Walnym Zebraniu SKPT.

2. Członkowie honorowi mają obowiązek godnego reprezentowania SKPT. Nadanie godności członka honorowego SKPT nie zwalnia z dotychczasowych obowiązków członkowskich.

§10

1. Członkowie SKPT niespełniający obowiązków określonych w §9 regulaminu w zależności od wagi i okoliczności przewinienia podlegają następującym karom organizacyjnym:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku,
4) zawieszenie sprawowanej funkcji organizacyjnej na okres do jednego roku lub jej pozbawienie,
5) zawieszenie nadanych przez SKPT uprawnień na okres do jednego roku,
6) skreślenie z listy członków z jednoczesnym pozbawieniem uprawnień nadanych przez SKPT,
7) wystąpienie do odpowiednich władz o odebranie uprawnień przewodnickich.

2. Ponadto stosuje się sankcje przewidziane w statucie PTTK.

3. Zawieszenie w prawach członka SKPT powoduje utratę uprawnień wymienionych w §8 niniejszego regulaminu z wyjątkiem prawa składania odwołań od decyzji indywidualnych Zarządu i Sądu Koleżeńskiego SKPT - na czas trwania zawieszenia.

4. Uchwały w sprawie nałożenia kar regulaminowych określonych w §10 pkt. 1 niniejszego regulaminu podejmuje Zarząd SKPT. O podjętej uchwale zawiadamia się zainteresowanego członka SKPT pisemnie za potwierdzeniem odbioru. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 2 tygodni od daty otrzymania powyższego pisma. Wykonanie uchwały podlega zawieszeniu do czasu rozpoznania odwołania na najbliższym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego.

§11

Ustanie członkostwa SKPT następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z SKPT,
2) skreślenia z listy członków dokonanego w trybie §10 pkt. 1 podpunkt 6) niniejszego regulaminu,
3) orzeczenia wyrokiem sądowym utraty praw publicznych,
4) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
5) śmierci członka.

 

Rozdział IV Organy SKPT

§12

1. Organami SKPT są:
1) Walne Zebranie SKPT,
2) Zarząd SKPT,
3) Komisja Rewizyjna SKPT,
4) Sąd Koleżeński SKPT.

2. Organem doradczym władz SKPT jest Rada Seniorów, której podstawowym zadaniem jest dbanie o zgodne z intencjami założycieli kierunki i zasady działania Koła. Prawa, obowiązki i zasady działania Rady Seniorów określa odrębny regulamin, tożsamy z regulaminem Kapituły, o którym mowa w §7 pkt. 2.

3. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SKPT.

4. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie SKPT.

5. Walne Zebranie zbiera się jeden raz w roku, najpóźniej do 15 grudnia, dla przyjęcia sprawozdania Zarządu i oceny działalności Zarządu oraz dla dokonania wyboru władz SKPT i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

6. Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, delegata (delegatów) na Walne Zebranie OS PTTK jeżeli takie odbędzie się przed kolejnym Walnym Zebraniem SKPT oraz członka (członków) Rady Seniorów w przypadku ich zmiany.

§13

1 Walne Zebranie SKPT jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem i jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych i organizatorów.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej.

3. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybory władz SKPT, członków Rady Seniorów oraz delegata (delegatów) na zjazd OS PTTK odbywają się w głosowaniu tajnym, za zgodą wszystkich uczestników Walnego Zebrania głosowanie to może być jawne.

4. Zmiany w Radzie Seniorów są uchwalane przez Walne Zebranie SKPT, przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych, większością 2/3 obecnych członków zwyczajnych i członków seniorów zwyczajnych Koła.

§14

1. Walne Zebranie SKPT, poza przypadkami określonymi w §12 pkt. 5, może być ponadto zwołane:
1) z inicjatywy samego Zarządu,
2) na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych i organizatorów,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej SKPT,
4) na żądanie Zarządu OS PTTK,
5) na żądanie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK,
6) na żądanie organów uprawnionych do nadzoru nad stowarzyszeniami według ustawy o stowarzyszeniach.

2. Walne Zebranie, o którym mowa w § 14 pkt. l winno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§15

1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania należy podać do wiadomości członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

2. Porządek obrad Walnego Zebrania powinien obejmować:
1) otwarcie Walnego Zebrania, wybór przewodniczącego i odpowiednich komisji, ustalenie prawomocności Zebrania, uchwalenie porządku obrad,
2) sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SKPT,
3) dyskusję nad sprawozdaniami,
4) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybory, w tym: ustalenie list wyborczych, głosowanie,
6) podjęcie uchwał.

3. Porządek obrad Walnego Zebrania SKPT zwołanego w trybie §14 winien obejmować odpowiednie punkty w zależności od złożonego wniosku.

§16

1. Zarząd SKPT reprezentuje SKPT oraz kieruje bieżącą działalnością SKPT w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd SKPT składa się z 4 - 9 członków wybranych przez Walne Zebranie SKPT

3. Głosowanie na prezesa jest odrębne.

4. Zarząd wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów i sekretarza.

5. Zarząd może uzupełnić swój skład do 9 członków w trakcie kadencji, przy czym liczba członków uzupełniających nie może przekroczyć liczby 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie.

6. Prezesem i wiceprezesami SKPT mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni SKPT. W wyjątkowych przypadkach, przy braku kandydata na Prezesa spośród członków zwyczajnych, Walne Zebranie może jednorazowo zgodzić się na kandydaturę członka organizatora o przynajmniej rocznym / dwuletnim stażu w SKPT. Zgoda taka musi zostać przegłosowana bezwzględną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności 1/3 członków zwyczajnych.

7. W przypadku długotrwałej nieobecności prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Zarządu kieruje zastępca, wybrany przez Zarząd spośród wiceprezesów. P.o. prezesa przejmuje wszelkie prawa i obowiązki prezesa, w tym wynikające z regulaminu Kapituły.

§17

Uchwały Zarządu SKPT zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

§18

Posiedzenia Zarządu SKPT odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§19

Do kompetencji Zarządu SKPT należy:

1) zwoływanie Walnych zebrań SKPT oraz innych zebrań członków,

2) wykonywanie uchwał władz PTTK oraz zebrań,

3) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków organizatorów,

4) przedstawianie Kapitule kandydatur na członków zwyczajnych,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przenoszenia członków SKPT do kategorii seniorów oraz wspólnie z Kapitułą o nadaniu godności członka honorowego SKPT,

6) zarządzanie funduszami i majątkiem Koła współpracując w tym zakresie z OS PTTK,

7) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych PTTK i regulaminowych SKPT przez członków, dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na okres następnej kadencji oraz zbieranie składek członkowskich i wpisowego,

9) prowadzenie ewidencji członków i ich kartoteki adresowej,

10) opracowywanie preliminarza budżetowego SKPT oraz planu działalności Koła w czasie trwania kadencji, a w szczególności przygotowywanie kalendarza imprez,

11) zatwierdzanie programu szkolenia, planu i preliminarzy imprez, szkoleń i pozostałych form działalności prowadzonej przez SKPT oraz czuwanie nad ich prawidłową realizacją,

12) powoływanie w miarę potrzeby zespołów w szczególności: do spraw szkoleniowych i do spraw dyscyplinarnych,

13) opiniowanie i składanie wniosków do właściwej komisji egzaminacyjnej przy wojewodzie o nadanie wyższej klasy przewodnickiej (przewodnicy górscy), rozszerzenie uprawnień oraz nadanie uprawnień językowych,

14) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień przodownika PTTK oraz instruktora przewodnictwa PTTK,

15) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom SKPT zgodnie z zasadami określonymi w karcie praw i obowiązków członka PTTK,

16) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Koła,

17) przyznawanie nagród, wyróżnień oraz podejmowanie uchwał w sprawach kar regulaminowych,

18) składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji Walnemu Zebraniu SKPT, Zarządowi OS PTTK oraz władzom statutowym PTTK.

§ 20

1. SKPT podlega nadzorowi Zarządu OS PTTK, jak również rewizji organów kontrolnych PTTK.

2. Zarząd SKPT może być zawieszony przez Zarząd OS PTTK w przypadkach:
1) naruszenia obowiązków wynikających ze statutu PTTK lub statutu OS PTTK,
2) działania na szkodę PTTK, OS PTTK, SKPT,
3) zaniechania działalności,
4) naruszenia podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem własnym lub powierzonym.

3. Decyzja, o której mowa w pkt. 2, może być podjęta po wysłuchaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKPT, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w określonym terminie,

4. W przypadku zawieszenia Zarządu SKPT, Zarząd OS PTTK powołuje tymczasowy Zarząd, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie w ciągu trzech miesięcy od daty zawieszenia Walnego Zebrania Koła, celem wybrania nowego Zarządu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu SKPT

§21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie SKPT na okres kadencji równoczesnej z kadencją Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni SKPT i członkowie seniorzy zwyczajni SKPT.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu SKPT.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu SKPT z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadamiać Komisję Rewizyjną o swoich posiedzeniach, na których mają być omawiane szczególnie istotne kwestie i podejmowane uchwały na siedem dni przed terminem takiego posiedzenia.

6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej SKPT należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) przedkładanie Zarządowi uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego oraz o wynikach przeprowadzonych kontroli,
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
4) stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu SKPT,
5) składanie wniosków dotyczących ewentualnych wyróżnień członków Zarządu SKPT,
6) składanie wniosków dotyczących ewentualnego nałożenia kar organizacyjnych przez Zarząd SKPT,
7) zawiadamianie Zarządu SKPT oraz Zarządu OS PTTK lub innych stosownych władz o istotnych uchybieniach w pracy członków Zarządu SKPT lub innych organów Koła a w szczególności w razie stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub statutu PTTK albo niniejszego regulaminu.

§22

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego.

2. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie na okres kadencji równoczesnej z kadencją Zarządu.

3. Członkami Sądu Koleżeńskiego mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni, członkowie seniorzy oraz członkowie organizatorzy o przynajmniej rocznym stażu w SKPT.

4. Sąd Koleżeński SKPT działa na podstawie regulaminu, który jest tożsamy z regulaminem wydanym przez Zarząd Główny PTTK dla Oddziałowych Sądów Koleżeńskich.

5. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego SKPT w sprawach organizacyjnych PTTK rozpoznaje Sąd Koleżeński przy OS PTTK.

6. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozstrzyganie sporów między członkami Koła,
2) rozpoznawanie zarzutów wobec członków Koła o charakterze etycznym i dotyczących ich działalności w Kole,
3) stawianie wniosków o zawieszenie członka SKPT w prawach przewodnickich oraz wniosków w sprawie pozbawienia członka SKPT uprawnień przewodnickich, kierowane do odpowiednich organów PTTK.

 

Rozdział V Finanse i majątek SKPT

§23
1. SKPT realizuje swe zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1) składek członkowskich,
2) innych dodatkowych składek uchwalonych przez władze SKPT,
3) dotacji, darowizn i innych świadczeń,
4) odsetek z lokowania posiadanych środków na lokatach objętych gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
5) organizacji imprez turystycznych w ramach OS PTTK.

 

Rozdział VI Rozwiązanie SKPT

§24

1. Rozwiązanie SKPT może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych, większością 2/3 obecnych członków zwyczajnych i członków seniorów zwyczajnych Koła. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Zarząd OS PTTK.

2. Rozwiązanie SKPT może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu OS PTTK w przypadkach określonych statutem OS PTTK.

3. O rozwiązaniu Koła należy zawiadomić Komisję Przewodnicką ZG PTTK.

§25

1. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie § 24 pkt. 1 likwidatorami SKPT są członkowie jego Zarządu.

2. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie § 24 pkt. 2 likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd OS PTTK.

3. Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

 

Rozdział VII Przepisy końcowe

§26

SKPT korzysta z pomocy Biura OS PTTK

§27

1. Prawo do ustalenia obowiązującej wykładni niniejszego regulaminu służy wyłącznie Walnemu Zebraniu członków SKPT, a w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Zarządowi SKPT, przy czym uchwały Zarządu w kwestii wykładni tego regulaminu podejmowane są większością 2/3 głosów i wymagają zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie.

2. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności połowy członków zwyczajnych i organizatorów.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy statutu PTTK i statutu OS PTTK.

§28

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2018. Jednocześnie traci ważność regulamin SKPT z dnia 01 marca 2012 roku z późniejszymi zmianami.

Powyższy jednolity tekst regulaminu obejmuje wszystkie dotychczasowe jego zmiany, w szczególności uchwalone przez Walne Zebranie SKPT w dniu 20 listopada 2009, 21 lutego 2012 oraz 02 grudnia 2013, z zastosowaniem jednolitej, ciągłej numeracji kolejnych punktów i ustępów według stanu na dzień 03 grudnia 2013.