Ogłoszenia zarządu:

Podczas ostatniego zebrania zdecydowano o przyjęciu do grona członków organizatorów Karoliny Choroś.

Przypominamy, że małe blachy można odebrać również na Walnym Zebraniu!

 

Walne Zebranie SKPT odbędzie się 27 listopada 2014 r o godzinie 18:00 w sali 115 w budynku IMP PAN (ul. Fiszera 14, Gdańsk).

Szczegółowy program Walnego:

 

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie programu obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.
4. Ustalenie prawomocności Zebrania.
5. Przedstawienie sprawozdań przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory.
9. Dyskusja oraz głosowania nad bieżącymi wnioskami.
10. Ogłoszenia wyników wyborów, ewentualne ustalenie terminu następnego Walnego Zebrania.
11. Expose nowego prezesa.