Zapraszamy na Zebranie Walne SKPT 21 listopada 2017r. (wtorek) do sali 115 w budynku Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, przy ulicy Fiszera 14 , na godzinę 18.00.

Zarówno trójkątne blachy jak i okrągłe uprawniają do czynnego głosowania w sprawach organizacyjnych i programowych SKPT.

Ponadto:

Trójkątne blachy dają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na Prezesa SKPT oraz czynne i bierne prawo wyborcze na Członków Zarządu. Okrągłe blachy dają czynne prawo wyborcze w wyborach na Prezesa SKPT (nie mogą kandydować , mogą głosować) oraz czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na członków Zarządu (mogą kandydować , mogą głosować).

Osoby, które mają przyznaną okrągłą blachę SKPT, a nie odebrały jej – mogą to zrobić przed rozpoczęciem Zebrania Walnego i potem uczestniczyć w Zebraniu.

Program Walnego Zebrania SKPT 2017:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego.
 2. Zatwierdzenie Programu Walnego Zebrania.
 3. Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Koła.
 4. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.
 7. Wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 8. Przedstawienie kandydatów do nowych władz.
 9. Wybory nowych władz.
 10. Dyskusja programowa, głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami.
 11. Ogłoszenie wyniku wyborów.
 12. Expose nowego Prezesa.